Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen:
Nederland

Richtlijnen voor het toegelaten gebruik

De richtlijnen voor het toegelaten gebruik (en de gebruiksvoorwaarden voor de website) leggen de voorwaarden tussen u en ons vast, volgens welke u de website www.FLEETCOR.nl (hierna: "onze website") mag gebruiken. 

Geautoriseerde distributeur van de euroShell сard

Deze richtlijnen voor het toegelaten gebruik gelden voor alle gebruikers en bezoekers van onze website. Wanneer u onze website gebruikt, houdt dit in dat u de op onze website vermelde richtlijnen voor het toegelaten gebruik die de gebruiksvoorwaarden voor de website completeren, volledig accepteert en zult naleven.

Niet toegelaten gebruik

 • U mag onze website alleen voor legale doeleinden gebruiken. Het is u niet toegestaan onze website op de volgende wijze en voor de volgende doeleinden te gebruiken:
 • op een manier die een inbreuk op toepasselijke locatie, nationale of internationale wet- en regelgevingen vormt.
 • op een manier die als wetsovertreding of bedrog beschouwd kan worden of waarmee onwettige of bedrieglijke intenties of resultaten nagestreefd worden.
 • op een manier waarmee de belangen van minderjarigen op welke manier dan ook geschaad worden of een poging daartoe gedaan wordt.
 • om materiaal dat niet aan onze hieronder vermelde inhoudelijke normen voldoet, te verzenden, opzettelijk in ontvangst te nemen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken.
 • om ongewenste of niet-geautoriseerde reclame of reclamematerialen of enige andere vorm van klantenwerving (spam) te verzenden of de verzending van dergelijke zaken te faciliteren.
 • om opzettelijk data te verzenden of materiaal te uploaden dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, time bombs, keystroke-loggers, spyware, adware of andere schadelijke software of vergelijkbare programmeercodes bevat die erop gericht zijn de werking van de hard- en software van andere computers negatief te beïnvloeden.

Bovendien verklaart u zich er akkoord mee:

 • om niets op onze website te reproduceren, te vermenigvuldigen, te kopiëren of door te verkopen, wanneer dat in tegenspraak is met de op onze website zelf voor inzage beschikbare gebruiksvoorwaarden voor de website.
 • om onbevoegde toegang tot het onderstaande achterwege te laten en om het niet te belemmeren, te beschadigen of te onderbreken:
 • willekeurige bestanddelen van onze website,
 • apparaten of netwerken waarop onze website opgeslagen is. 
 • de voor de exploitatie van onze website gebruikte software of 
 • eventuele apparaten, netwerken of software die onder beheer of in eigendom van derden zijn.

Interactieve diensten

De mogelijkheid bestaat dat wij van tijd tot tijd interactieve diensten op onze website aanbieden. Daartoe behoren, zonder beperking:

 • Chatrooms.
 • Bulletin Boards.

Voor zover wij in enige vorm een interactieve dienst beschikbaar stellen, zullen wij u eenduidige informatie over de aard van de aangeboden dienst aanbieden en u meedelen of en in welke vorm deze gemodereerd wordt (incl. informatie of het daarbij om een menselijke moderator of een technische oplossing gaat).

Wij doen ons best om mogelijke risico's voor gebruikers (vooral voor kinderen) door derden in te schatten, wanneer zij gebruik maken van op onze website aangeboden interactieve diensten. In elk individueel geval beslissen wij of het wenselijk is voor de betreffende dienst - met inachtneming van de relevante risico's - een moderatorfunctie in het leven te roepen (en in welke vorm die wordt aangeboden). Wij zijn echter niet verplicht om de op onze website aangeboden interactieve diensten te bewaken, te controleren of te modereren. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade  resulterend uit het gebruik van interactieve diensten die niet aan onze inhoudelijke normen voldoen, onafhankelijk van de vraag of de betreffende dienst al dan niet gemodereerd wordt. 

Het gebruik van onze interactieve diensten door minderjarigen gebeurt altijd onder voorbehoud van de voorafgaande toestemming van de ouders of voogd van de betreffende minderjarigen. Ouders die hun kinderen toestaan interactieve diensten te gebruiken, maken wij erop attent dat het belangrijk is dat zij met hun kinderen de veiligheid op het internet bespreken, omdat modereren geen absoluut veilige methode is om misbruik uit te sluiten. Minderjarigen die gebruik maken van een interactieve diensten, zouden altijd over de mogelijke risico's voorgelicht moeten zijn. 

Voor zover wij een interactieve dienst modereren, delen wij u in de regel mee hoe u contract kunt opnemen met de moderator voor het geval dat u een commentaar, verzoek of probleem kenbaar wilt maken.

Inhoudelijke normen

De inhoudelijke normen gelden voor alle materialen die u op onze website beschikbaar stelt (hierna: "bijdrage") en voor alle daarmee verband houdende interactieve diensten.

U dient zich aan de volgende normen te houden, zowel in de algemene betekenis alsook in de bewoordingen. Deze normen gelden enerzijds voor elke individuele bijdrage en anderzijds voor het totaal van alle bijdragen.

De bijdragen moeten:

 • correct zijn (voor zover zij feiten weergeven).
 • oprecht zijn (voor zover zij meningen weergeven).
 • aan alle toepasselijke wetgevingen voldoen die in Duitsland en andere landen van waaruit de bijdragen worden geleverd, van toepassing zijn.

De bijdragen mogen in geen geval:

 • materiaal bevatten dat door enige persoon als smaad ervaren wordt.
 • materiaal bevatten dat obsceen, beledigend, opruiend of hatelijk is.
 • seksueel expliciete content bevatten of promoten.
 • oproepen tot geweld.
 • discriminatie vanwege ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicaps, seksuele geaardheid of leeftijd in de hand werken.
 • inbreuken op auteursrechten, databaserechten of merkrechten van andere personen inhouden.
 • geschikt of beoogd zijn om personen te misleiden.
 • gepaard gaan met inbreuken op verplichtingen van welke aard dan ook (bijv. contractuele verplichtingen of geheimhoudingsplichten) tegenover derden.
 • oproepen tot illegale handelingen.
 • de privésfeer van andere personen in gevaar brengen, misbruiken of beschadigen of overlast, onaangename situaties of onnodige angst veroorzaken.
 • erop gericht zijn andere personen lastig te vallen, kwaad te maken, bang te maken of uit balans te brengen.
 • gebruikt worden om zich als iemand anders voor te doen of om de eigen identiteit of een relatie met andere personen te verhullen.
 • de indruk wekken dat zij van ons afkomstig zijn, voor zover dit niet het geval is.
 • illegale handelingen (zoals bijv. een inbreuk op auteursrechten of het misbruik van computers) goedpraten, in de hand werken of daartoe aanleiding geven.

Opheffing en beëindiging

Wij zullen uitsluitend naar eigen inzicht bepalingen of er sprake is van een inbreuk op de richtlijnen voor het toegelaten gebruik van onze website. Wanneer er sprake is van een dergelijke inbreuk, zullen wij geëigende, door ons als gepast beschouwde maatregelen nemen.

Elke inbreuk op de richtlijnen voor het toegelaten gebruik geldt als significante inbreuk op de Algemene voorwaarden die de basis voor uw gebruik van onze website zijn, en dit kan ertoe leiden dat wij een of meerdere van de onderstaande maatregelen nemen:

 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanente opheffing van uw recht om onze website te gebruiken.
 • een onmiddellijke, tijdelijke of permanenten verwijderen van door u naar onze website geüploade materialen.
 • afgifte van een waarschuwing aan u.
 • juridische stappen tegen u om alle ontstane kosten vergoed te krijgen (inclusief - maar niet beperkt tot - een aangemeten schadevergoeding voor administratieve kosten en proceskosten).
 • verdere juridische stappen tegen u.
 • informatieverstrekking aan justitiële instanties, voor zover wij dat noodzakelijk achten.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor handelingen die plaatsvinden in reactie op inbreuken op deze richtlijnen voor het toegelaten gebruikt. De hier beschreven maatregelen zijn niet limitatief opgesomd en wij behouden ons het recht voor verdere stappen te ondernemen indien en voor zover wij dat als noodzakelijk en aangemeten beschouwen.

Wijzigingen van de richtlijnen voor het toegelaten gebruik

Wij kunnen deze richtlijnen voor het toegelaten gebruik op elk gewenst moment herzien door wijzigingen op deze pagina. Wij verwachten van u dat u deze pagina van tijd tot tijd bezoekt om kennis te nemen van eventueel door ons aangebrachte wijzigingen, omdat dergelijke wijzigingen voor u bindend zijn. Enkele van de in deze richtlijnen voor het toegelaten gebruik aanwezige bepalingen kunnen ook worden vervangen door bepalingen of mededelingen die in andere gedeelten van onze website werden gepubliceerd.

April 2015


DE VOORDELEN VAN DE SHELL TANKKAART...

1. Het aanvragen van een tankpas is gratis
2. Bespaar tijd en geld
3. Gemakkelijk tanken – met meer dan 26.000 tankstations in heel Europa
4. Behulpzame klantenservice
5. Beheer uw tankpas 24/7 onlineMEER INFORMATIE OVER DE SHELL CARD